Chấn lưu Tăng Phô Ballast 2000w ELT (Tây Ban Nha/EU)